Общи условия за ползване
на софтуерна платформа на URBO Studio

Настоящите общи условия уреждат отношенията с бизнес партньорите на URBO Studio във връзка с използването на софтуерна платформа за управление, резервации и заплащане на активности, услуги и събития URBO Studio.

 1. Общи положения. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия, използваните термини имат следното значение:

„ЮПАСС АД“, с ЕИК 207327088, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1124, ул. “Добромир Хриз” № 3 (включително и от неговите клонове и представителства, наричани заедно ЮПАСС), е дружество, което притежава интелектуалните права за софтуера за управление, резервации и заплащане на услуги, активности и събития, който предоставя за ползване на своите партньори като SaaS (софтуера като услуга) срещу месечен абонамент.

„Бизнес партньор“: всяко дружество и/или физическо лице, което предоставя услуги и/или продава входове и билети за събития, атракции, активности и други към свои крайни клиенти и желае да използва функционалностите на URBO Studio в своята ежедневна бизнес дейност при условията, описани в настоящите Общи условия.

Асоциирани дружества и/или Обекти: всяко образование, което пряко или непряко е под контрола на Бизнес партньора.

Оторизирани потребители: онези служители, агенти и независими изпълнители на Партньора, които са упълномощени от него да използват Услугите, както е описано в т. 5.1.

Софтуер: клауд базирана платформа за управление, резервации и заплащане на услуги, активности и билети, разработена от ЮПАСС АД.

URBO Pay: Payment Connector, разработен от ЮПАСС АД, който позволява на Партньора избор на различни методи и доставчици на плащания.

Услуги/те: достъп до платформата и използване на всички функционалности, в зависимост от избрания месечен ценови план, които Бизнес партньора може да ползва при условията на настоящия Документ.

Краен потребител/Крайни потребители: местни или чуждестранни физически лица, които резервират и/или заплащат услугите, предоставяни от Бизнес партньорите на ЮПАСС АД.

Данни за оторизиран потребител: личните данни и информация, които Оторизираните потребители предоставят на ЮПАСС и/или са въведени от Партньора в Софтуера с цел създаване на акаунт за Оторизиран потребител.

Данни на ЮПАСС означава (i) такава информация или данни, предоставени от ЮПАСС на Партньора като част от Софтуера и предоставянето на Услугите; (ii) всякакви мета данни, извлечени от ЮПАСС и URBO Studio при използването на Услугите от Партньора; и (iii) всякакви отзиви или предложения от Партньора или Оторизирани потребители към ЮПАСС, свързани с Услугите;

Партньорски данни: означава данните и информацията, предоставени от Партньора на ЮПАСС и/или въведени от Партньора, Оторизирани потребители или ЮПАСС от името на Партньора с цел използване на Услугите или улесняване на използването на Услугите от Партньора или данни, събрани и обработени от или за Партньора чрез използване на Услугите от страна на Партньора.

Клиентски данни: означава всички данни и информация, предоставени от Крайни потребители по време на процеса по резервация, заплащане, създаване на акаунт, проверка на билет/вход и други, във връзка с ползването на услугите на Бизнес партньора.

Поверителна информация: информация на страна, която е частна или поверителна и/или е ясно обозначена като такава; идентифицирана като поверителна информация в чл. X; и/или разумно лице би разбрало, че е поверителна или защитена към момента на разкриването;

Работен ден: всеки ден, който не е събота, неделя или законоустановен официален празник в България;

Работно време: от 9.00 до 18.00 ч. източно европейско време всеки работен ден;

Неподходящо съдържание: съдържание, което (а) е незаконно, вредно, заплашително, клеветническо, нецензурно, накърняващо права, тормоз или обидно на расова или етническа основа; б) улеснява незаконна дейност; (в) изобразява сексуално явен образ; (г) насърчава незаконното насилие; (д) е дискриминационно въз основа на раса, пол, цвят на кожата, религиозни убеждения, сексуална ориентация, увреждане; или (е) причинява щети или наранявания на лице или собственост;

Права на интелектуална собственост: включително без ограничение, права върху патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, други търговски идентифициращи символи и изобретения, авторски права, права върху дизайн, права на бази данни, права върху ноу-хау, търговски тайни и всякакви други права на интелектуална собственост възникващи навсякъде по света, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, и включително заявления за предоставяне на такива права.

Формуляр за поръчка: Формулярът за поръчка, изпратен от Партньора на ЮПАСС с подробности за Услугите и представляващ част от договорните отношения между страните.

Политика за поверителност: политиката за поверителност на ЮПАСС, актуална версия на която е публикувана на 25.01.2022.

Политика за техническа поддръжка на SLA: Политика на ЮПАСС за предоставяне на услуги за поддръжка на Партньор и, където е приложимо, всякакви допълнителни функционалности и/или видоизменения и подобрения по функционалностите, които могат да бъдат поръчани от Партньора

Споразумение и/или Документ: означава настоящите общи условия за ползване на софтуерна платформа URBO Studio.

 1. Бизнес профил
  • За използване на Услугите е необходимо Бизнес Партньора да направи регистрация на своя бизнес в Софтуера.
  • Създаването на бизнес профил става лично от Управителя на Партньора или Оторизирано от него лице.
  • Създаването на бизнес профил се извършва чрез въвеждане на данни в Софтуера. Данните, които се предоставят от всеки Бизнес партньор при регистрация, включват:
 • Юридическо наименование и ЕИК;
 • МОЛ;
 • Адрес на регистрация;
 • IBAN на банкова сметка, по която Партньора да получава постъпили средства от продажби
  • С цел предоставяне на достъп на отделни Оторизирани потребители, ЮПАСС може да поиска лични данни, които включват:
 • Имена
 • Имейл адрес
 • Телефон за връзка
 • Позиция
  • По силата на Договора, сключен между страните, ЮПАСС предоставя неизключителното и непрехвърляемо право на Партньора да разрешава на свои Оторизирани потребители да използват Услугите на Софтуера за срока на Договора.
  • ЮПАСС предоставя Услугата под формата i-frame или White label project към своите Партньори, в зависимост от изискванията на проекта. Формата на предлагане на Услугата, както и ползваните функционалности и/или необходимостта от разработване на нови такива, се уточнява предварително и е неразделна част от Договора между двете страни.
 • Използване на Услугите
  • Партньорът се съгласява да:
   • Спазва:
  • Всички условия на сключения между двете страни Договор;
  • Настоящите Общи Условия за използване на резервационен софтуер URBO Studio
  • Политиките на URBO Studio;
  • всички приложими закони, разпоредби и кодекси за поведение при достъп или използване на софтуера и услугите URBO Studio;
   • Предостави на ЮПАСС всички права за събиране, използване и споделяне на данни за Крайни клиенти и данни, събрани от Софтуера с цел наблюдение, поддръжка и подобряване на Услуги;
   • Позволи на ЮПАСС да изтрие или премахне всякакви материали, изпратени от Партньора или качени в Софтуера, които ЮПАСС, по свое усмотрение, счете за неподходящи;
   • Да осъществява достъп до Софтуера само добросъвестно и за предвидените му цели;
   • незабавно да докладва за всяка грешка, дефекти или неизправности във връзка с Услугата или Софтуера;
   • пази своите компютърни системи, мобилни системи, мрежа и интернет връзка защитени в съответствие с добрите практики за сигурност;
   • незабавно да уведоми ЮПАСС, в случаите, в които открие, че логин данните са били компрометирани, да промени всички приложими пароли и да предприеме всички действия за сигурност;
   • да спазва всички Условия за ползване на URBO Pay, както са описани в документа Условия за ползване на URBO Pay, в случай, че използва тази част от предоставяните Услуги;
   • ако има достъп до или използва Услугите на допълнителни канали за разпространение на ЮПАСС, да спазва Условията, описани в Условия за ползване на допълнителни канали за продажба.
 1. Безплатен пробен период
  • ЮПАСС може по всяко време да предостави безплатен пробен период на всяко физическо или юридическо лице, което иска да стане абонат.
  • Ако Партньорът реши да не продължи своя абонамент преди изтичането на безплатния пробен период, ЮПАСС незабавно ще прекрати достъпа до Софтуера и Услугите.
  • Настоящите Условия са изцяло приложими по време на всеки безплатен пробен период и ЮПАСС има право да прекрати достъпа по всяко време при нарушения на някоя от клаузите, без да носи отговорност.
 2. Достъп и сигурност
  • По отношение на Оторизираните потребители, Партньорът се задължава, че:
   • Няма да позволява който и да е потребителски абонамент да бъде използван от повече от един на отделен Оторизиран потребител, освен ако не е преотстъпен изцяло на друг отделен Оторизиран потребител, в който случай предишният Оторизиран потребител вече няма право да достъп или използване на Услугите;
   • всеки Оторизиран потребител трябва да пази сигурна парола за използването на Услугите, като тази парола трябва да се променя често и всеки Оторизиран потребител трябва да пази паролата си поверителна.
   • Партньорът няма достъп, не съхранява, разпространява или предава каквито и да било вируси или какъвто и да е материал и съдържание, включително без ограничение, клиентски данни и данни на оторизирани потребители, по време на използването на услугите, което:
  • е незаконно, вредно, заплашително, клеветническо, нецензурно, накърняващо, тормозещо или обидно на расова или етническа основа;
  • улеснява незаконна дейност; или
  • по начин, който иначе е незаконен или причинява щети или нараняване на лице или имущество;
  • ЮПАСС си запазва правото, без да носи отговорност или да накърнява другите си права към Партньора, да деактивира достъпа на Партньора до всеки материал, който нарушава разпоредбите на тази клауза.
   • Партньорът и неговите Оторизирани потребители нямат право:
  • да се опитват да копират, модифицират, дублират, създават подобни продукти, отразяват, препубликуват, изтеглят, показват, предават или разпространяват целия или която и да е част от Софтуера под каквато и да е форма, медия или по какъвто и да е начин; или
  • да се опитват да компилират, моделират и разработват по подобие целия или част от Софтуера; или
  • да достъпват до всички или част от Услугите, за да създадат продукт или услуга, които се конкурират с Услугите; или
  • да лицензират, продават, отдават под наем, прехвърлят, възлагат, разпространяват, показват, разкриват или използват по друг начин с търговска или друга цел Услугите на трета страна, с изключение на Оторизираните потребители и Асоциирани дружества.
   • Партньорът трябва да положи всички разумни усилия, за да предотврати всеки неоторизиран достъп до или използване на Услугите и, в случай на такъв неоторизиран достъп или използване, незабавно да уведоми ЮПАСС.
 1. Наличност на услуги и поддръжка
 • ЮПАСС ще положи разумни от търговска гледна точка усилия, за да направи Услугите (с изключение на всякакви приложения на трети страни) достъпни 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата и за най-малко 99,5 процента от времето, с изключение на:
  • всяко планирано спиране извън работното време, което може да възникне всяка първа сряда от месеца между 05:00 – 06:00 (EET);
  • всяко непланирано спиране, посочено на сайта https://urbostudio.com;
  • временно спиране, при което високите нива на трафик водят до прекъсване на услугата, причинено от превишаване на договорения капацитет от страна на Партньора;
  • Недостъпност на Партньора: ако по някаква причина Партньора не може да бъде открит, за да коригира проблем с предлаганите услуги, тогава времето ще бъде замразено, докато ЮПАСС успее да се свърже с Партньора, за да започне отстраняването на проблема;
  • проблеми, произтичащи от неспазване на договорените процедури от страна на Партньора или причинени от неразрешени промени в Услугите от Партньора;
  • съществено нарушение от страна на Партньора на условията на това Споразумение; или
  • форсмажорно събитие, което може да включва, но не се ограничава до срив на електрозахранването, природни бедствия или прекъсване на инфраструктурата, атаки върху сигурността като компютърни вируси и друг зловреден код.
 • ЮПАСС ще предостави на Партньора, като част от Услугите и без допълнителни разходи за Партньора, стандартните си Услуги за техническа в съответствие със Споразумението за техническа поддръжка на ЮПАСС АД. ЮПАСС има право да променя Условията на Споразумението за техническа поддръжка по свое усмотрение по всяко време, като своевременно уведоми за тази промяна своите Партньори.
 • Партньорски задължения
  • Партньорът се задължава да:
   • предоставя цялото необходимо сътрудничество и информация, която може да бъде изисквана от ЮПАСС за предоставяне на Услугите. В случай на закъснения в предоставянето на такава информация или съдействие от страна на Партньора, ЮПАСС има право да коригира всеки договорен срок или време на доставка, ако счете за необходимо;
   • гарантира, че неговите Оторизирани потребители използват Услугите в съответствие с правилата и условията на това Споразумение, спазват всички приложими закони и разпоредби по отношение на неговите дейности по това Споразумение и използват Услугите само за законни цели. Партньорът носи отговорност за всяко нарушение на това Споразумение от Оторизиран потребител;
   • носи цялата отговорност за осигуряването и поддържането на своите мрежови и телекомуникационни връзки и всички проблеми, условия, закъснения и неуспешни доставки, произтичащи от или свързани с мрежовите връзки или телекомуникационни връзки на Партньора;
   • да положи всички разумни усилия, за да предотврати всякакъв неоторизиран достъп до или използване на Услугите и, в случай на такъв неоторизиран достъп или използване, незабавно да уведоми ЮПАСС;
   • да не включва никакво неподходящо съдържание или вируси или каквато и да е друга информация или материал, всяка част от които, достъпът или използването на които би било престъпление или по друг начин незаконосъобразно, включително нарушаване на права на интелектуална собственост на трета страна. ЮПАСС си запазва правото, но не е длъжен, да премахва такова съдържание, когато, по свое единствено и разумно усмотрение, ЮПАСС подозира, че такова съдържание е Неподходящо съдържание, след уведомление до Партньора;
   • носи цялата отговорност за модерирането на всяко съдържание, публикувано от Оторизирани потребители, и съветването на Оторизираните потребители какво могат и какво не могат да публикуват чрез Услугите посредством собствените политики на Партньора;
   • носи цялата отговорност за точността, пълнотата, дизайна, уместността, създаването, поддържането и актуализирането на всички Партньорски данни при използването на Услугите. ЮПАСС не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности в предоставената от Партньора информация;
   • носи отговорност за получаване на всички необходими лицензи и съгласия, необходими за използване на Клиентски данни (ако има такива, включително, но не само, тези от собствениците или лицензополучателите на информация от трети страни). Чрез приемането на настоящите Общи условия, Партньорът удостоверява, че такива лицензи и съгласия са получени.
  • Партньорът се съгласява, че:
   • ЮПАСС може, по свое усмотрение, от време на време да пуска модификации или актуализации на Софтуера, които подобряват или надграждат Софтуера без необходимост от предварително знание или съгласие на Партньора;
   • ЮПАСС може да извършва планирана или непланирана поддръжка;
   • ЮПАСС не носи отговорност за каквито и да е изявления или гаранции, дадени от трети страни във връзка със Софтуера или Услугите;
   • В случай, че механизмите за сигурност, осигурени от ЮПАСС, не успеят да предотвратят неоторизиран достъп на трети страни до Партньорските данни или Софтуера като цяло, ЮПАСС не носи отговорност пред Партньора.
  • Софтуерът изпраща автоматични мейли на предварително посочен от Партньора мейл за всяка направена резервация през Софтуера. Партньорът е длъжен да следи изпратените мейли, както и таблото с направени резервации в Софтуера и да управлява своята дейност съгласно тази информация. ЮПАСС не носи отговорност към трети страни в случаите, в които Партньорът не е осъществил доставката на своята услуга.
  • Чрез приемането на настоящите Условия, Партньорът се съгласява автоматично да получава информация от ЮПАСС по мейл и/или поща.
  • Партньорът гарантира, че получателите на всякакви имейли от ЮПАСС са надлежно информирани за такова използване на техния имейл адрес и, когато е необходимо, дават подходящо съгласие за такова използване. Освен ако не е определено друго, данните за краен клиент от резервации, генерирани чрез партньорската мрежа на ЮПАСС или мениджъра на канала на ЮПАСС, влизат във всяка от базите данни на продаващия партньор, както и на Партньора. Всеки собственик и/или потребител на такава база данни носи цялата отговорност да гарантира, че придобиването, обработката и разпространението на нейните данни е в съответствие с приложимите закони и стандарти за защита на данните.
 • Клиентски данни
  • Партньорът притежава всички права на собственост на всички Клиентски данни и носи изключителна отговорност за законосъобразността, целесъобразността, пълнотата, надеждността, целостта, точността и качеството на Клиентските данни и Оторизираните потребителски данни.
  • Партньорът потвърждава, че отговорността за всички Клиентски данни и всякакви комуникации с други лица или между Оторизирани потребители, използващи Услугите, е единствена и изключителна отговорност на Партньора и че ЮПАСС няма да бъде държана отговорна по никакъв начин за каквото и да е нарушаване на авторски права или нарушение на права на други лица или нарушаване на закони, включително, но не само нарушаване или злоупотреба с авторско право, търговска марка или друго право на собственост на всяко физическо или юридическо лице, възникващо или свързано с клиентски данни. Партньорът се съгласява да обезщети и предпази ЮПАСС от и срещу всички загуби, щети, действия или причини за действие, дела, претенции, искания, неустойки и лихви, произтичащи във връзка с или от такива Клиентски данни, до степента, която не е причинена от умишлено неправомерно действие на ЮПАСС.
  • ЮПАСС ще следва процедурите си за защита на Клиентските данни и Упълномощените потребителски данни, както е посочено в плана за възстановяване на системата след бедствия. В случай на загуба или повреда на Клиентски данни, единственото и изключително средство за защита на Партньора ще бъде ЮПАСС да положи разумни от търговска гледна точка усилия за възстановяване на изгубените или повредени Клиентски данни от последното архивно копие на такива Клиентски данни, поддържано от ЮПАСС в съответствие с процедурата за архивиране, описана в неговата Политика за възстановяване след бедствие. ЮПАСС не носи отговорност за каквато и да е загуба, унищожаване, промяна или разкриване на Клиентски данни, причинени от трета страна (с изключение на тези трети страни, наети от ЮПАСС като подизпълнител за извършване на услуги, свързани с поддръжка и архивиране на Клиентски данни), освен ако не са причинени единствено от Небрежност или умишлено неправомерно поведение на ЮПАСС.
  • Партньорът потвърждава, че ЮПАСС не е задължен да редактира, модерира или модифицира Клиентски данни (включително информация на трета страна). Всички запитвания към техническия съпорт екип на ЮПАСС от страна на Крайни клиенти на Партньора относно промени по резервации, анулации и др. ще се обработват съгласно общите условия, предоставени от Партньора за съответната оферта. Анулации и връщане на вече заплатени суми по сметката на Крайния клиент се извършват страна на ЮПАСС само и единствено след изрично писмено потвърждение от страна на Партньора.

 

 1. Защита на данните
  • ЮПАСС потвърждава, че Партньорът действа като администратор на данни по отношение на всички Оторизирани потребителски данни (или Клиентски данни, съдържащи лични данни). До степента, в която ЮПАСС има достъп и обработва всякакви такива Оторизирани потребителски данни (или Клиентски данни, съдържащи лични данни) при предоставянето на Услугите, ЮПАСС ще положи разумни усилия да:
   • пази всички лични данни на Партньора и Оторизираните потребители на Партньора защитени и да разполага по всяко време с подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност за обработката на такива лични данни на Партньора и Оторизираните потребители и за защита на тези лични данни срещу неразрешена или незаконна обработка или случайна загуба, унищожаване или повреда;
   • запази целостта на тези лични данни на Партньора и Оторизираните потребители и да предотврати загубата или повредата на личните данни;
   • обработва само личните данни на Партньора и Оторизираните потребители в съответствие Политиката за поверителност и процедурите за обработване на лични данни на ЮПАСС;
   • незабавно да информира Партньора за всяко нарушение на сигурността, потенциално нарушение на сигурността, загуба, изтичане на данни или неоторизирано разкриване по отношение на каквито и да е лични данни (общо „Пробив в данните“), да разследва нарушението на данните, да предприеме всички необходими стъпки за отстраняване на причина за нарушаването на данните и предотвратяване на повторение (до степента, в която тази причина е под контрола на ЮПАСС); и
   • да предостави нужното съдействие и информация на Партньора, с цел улесняване и изпълняване на задълженията му съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016 / 679.
  • За целите на този документ термините „администратор на данни“, „лични данни“, „процес“ и „обработване“ имат значението, посочено в Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016 / 679.
  • ЮПАСС ще спазва по всяко време всички приложими закони за поверителност.
 1. Конфиденциалност
  • Всяка страна може да получи достъп до Поверителна информация от другата страна, за да изпълни задълженията си по това Споразумение. Поверителната информация на дадена страна не се счита за включваща информация, която:
   • е или става публично известно, освен чрез действие или бездействие на получаващата страна;
   • е било законно притежание на другата страна преди разкриването;
   • е законно разкрито на получаващата страна от трета страна без ограничение за разкриване;
   • е независимо разработено от получаващата страна, което независимо развитие може да бъде показано с писмени доказателства; или
   • се изисква да бъде разкрит по закон, от всеки компетентен съд или от всеки регулаторен или административен орган.
  • Всяка страна трябва да пази Поверителната информация на другата като конфиденциална и, освен ако не се изисква от закона, да не предоставя Поверителната информация на другата страна на трета страна или да използва Поверителната информация за цели, различни от изпълнението на това Споразумение. Всяка страна трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че Поверителната информация на другата страна, до която има достъп, не се разкрива или разпространява от нейни служители или агенти в нарушение на условията на това Споразумение. Нито една от страните не носи отговорност за загуба, унищожаване, промяна или разкриване на поверителна информация, причинени от трета страна.
  • Партньорът потвърждава, че подробностите за Софтуера, Услугите, Данните на ЮПАСС и резултатите от всякакви тестове за ефективност на Услугите, представляват Поверителна информация на ЮПАСС. ЮПАСС потвърждава, че Партньорските данни са поверителна информация на Партньора.
  • ЮПАСС има право да посочи Партньора като референция за маркетингови цели, освен когато Партньора изрично информира ЮПАСС за друго в писмен вид, при условие че Партньорът действа разумно.
 2. Кореспонденция. Жалби и сигнали
  • Партньорът и Оторизираните потребители могат да ползват следните канали за кореспонденция във връзка с проблеми с Услугите, както и за подаване на жалби и сигнали:
   • На електронна поща с адрес – support@urbostudio.com
   • През контактната форма, разположена в секция контакти
   • Изпратените сигнали се разглеждат и разрешават съгласно сроковете, заложени в
  • Писмената форма за кореспонденция се счита за спазена, ако се използват електронни съобщения.
  • В случай на неудовлетворителен отговор или в случай на неразрешен спор между страните, те следва да разрешат въпроса чрез преговори и взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, неразрешени спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния съд в гр. София.
 • Други разпоредби
  • Всички права на интелектуална собственост, които са възникнали или могат да възникнат върху Софтуера, включително, но не само програмен код, търговски марки, графичен дизайн, ноу хау, лицензи, права върху техническа информация и документация, авторски права върху софтуер, програмен код и/или бази данни, са изключителна собственост на ЮПАСС АД. Партньорът няма право да използва Софтуера и Услугите по начин и за цели, нарушаващи права на интелектуалната собственост или друго приложимо право.
  • ЮПАСС АД си запазва правото в случай на съмнение за нарушения на настоящите Общи условия или ползване на Софтуера за постигане на непозволени цели или в нарушение на приложимата нормативна уредба, да ограничат временно или за постоянно достъпа на Партньор до Софтуера. В случай на злоупотреби могат да бъдат блокирани всички налични услуги в потребителския профил на Партньора и/или да се закрие съответният потребителски профил. Тези действия не ограничават или изключват възможността за търсене на други форми на отговорност съгласно приложимото право.
  • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни след уведомление на Крайните потребители. Всяко изменение влиза в сила незабавно след датата на публикуването, освен в случаите, когато изрично е посочен друг момент.
  • По отношение прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, включително за неуредените въпроси, се прилага действащото българското законодателство.

Версия: 1.2.

Дата на приемане: 01/01/2022

Дата на последна актуализация: 26/01/2022

Научи първи за най-новите тенденции в твоя бранш

Запиши се за нашия имейл бюлетин

Партньори