Общи условия за ползване на
разплащателен модул URBOPay

 1. Общи положения

1.1.  Настоящите правила и условия (Условия) уреждат правата и задълженията, при които Клиентите на URBO Studio могат да достъпват и да използват услугите за плащане и обработка на плащания, предоставяни от ЮПАСС АД, ЕИК: 207327088 (ЮПАСС, Компанията, Ние), известни като „URBOPay“.

1.2. Бизнес клиент и/или Клиент e всяко дружество и/или физическо лице, което предоставя услуги и/или продава входове и билети за събития, атракции, активности и други към свои крайни клиенти и използва функционалностите на URBO Studio в своята ежедневна бизнес дейност при условията, описани в настоящите Общи условия.

1.3. Доставчик на платежни услуги (Доставчик) – банкови и небанкови институции, съгласно Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежни системи.

1.4.  Услуга е предоставянето на достъп от страна на ЮПАСС и използването на функционалности, свързани със заплащане на услуги и събития, предоставяни от Бизнес клиентите.

1.5. ЮПАСС има сключени търговски договори за осъществяване на онлайн плащания и/или плащания на каса с редица доставчици на платежни услуги на територията на Република България и Европейския съюз.

1.6. ЮПАСС предоставя софтуерна технология, която дава възможност на всеки един Бизнес клиент да получава плащания за своите услуги (URBOPay). Плащанията могат да се осъществяват през един или повече от методите и доставчиците, с които ЮПАСС има изградени технологични интеграции и сключени търговски договори за приемане и обработване на плащания.

1.7. ЮПАСС дава възможност за заплащане на услуги към Бизнес клиент посредством интегриране на негов собствен виртуален ПОС терминал при избран доставчик на платежни услуги и/или през търговските взаимоотношения, каси и виртуални ПОС терминали, собственост на ЮПАСС.

1.8. За използване на услугите, изброени по-горе, Бизнес клиента потвърждава, че е запознат и се съгласява с настоящите Условия.

 1. Използване на платежни методи

2.1. ЮПАСС има техническа интеграция и търговски взаимоотношения със следните платежни оператори:

 • „Първа инвестиционна банка“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 831094393 (ПИБ). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на ПИБ, може да бъде намерена на уебсайта на ПИБ (fibank.bg)
 • „ИПЕЙ“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 131409398 (Epay). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на Epay, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://www.epay.bg).
 • „ИЗИПЕЙ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 131344648(EasyPay). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на EasyPay, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://www.easypay.bg/).
 • „Борика“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201230426 (Борика). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на Борика, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://www.borica.bg/).
 • „Банка ДСК“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 121830616 (ДСК). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на ДСК, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://dskbank.bg/).
 • „Ти Би Ай Банк“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 131134023 (TBI). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на TBI, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://tbibank.bg).
 • Stripe, Inc. регистрирана на територията на Сан Франциско, САЩ с фирмен номер US22939338 (Stripe). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на Stripe, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://stripe.com).
 • VIVA PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A., регистрирана на територията на Република Гърция с TIN 997671771 (Vivawallet). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на Vivawallet, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://vivawallet.com).
 • „НюПей“ АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206470432 (NewPay). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на NewPay, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://newpay.bg/).
 • “ФАСТ ПЕЙ ХД” АД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 202200392 (FastPay). Информация за Общите условия и Правилата за поверителност и защита на данните на FastPay, може да бъде намерена на уебсайта на компанията (https://fastpay.bg/).

2.2. При избор на съответния доставчик на платежни услуги, който Бизнес клиента желае да ползва, същият се съгласява и с Условията за ползване и Политиката за поверителност на Доставчика.

2.3.  За използването на услугите за плащане на URBOPay, Клиентът се:

 • се съгласявате да предоставите на ЮПАСС точна и пълна информация за своя бизнес; и
 • дава своето неотменимо и безусловно съгласие ЮПАСС да споделя бизнес информацията и всяка друга необходима информация за извършване на транзакции, свързана с използването на услугите за обработка на плащания със съответния Доставчик и всички други субекти, съгласно изискванията на Доставчика за целите на предоставяне на Услугите.

III. Ограничения на стопанската дейност

3.1. Клиентът дава съгласие, че няма да използва Услугите на URBOPay, в случай, че неговата търговска дейност попада в списъка със забранени или ограничени дейности за ползване на платежните услуги на съответния Доставчик.

3.2. При достъпа и използването на URBOPay, Клиентът гарантира, че неговата бизнес дейност на попадат в списъка със забранени или ограничени дейности на съответния Доставчик.

3.3. В случай, че Клиентът не е сигурен дали неговата търговска дейност е ограничена или забранена за ползване на платежната услуга на съответния Доставчик, то същият е длъжен да направи съответните проверки при Доставчика.

 1. Такси и периоди на изплащане

4.1. ЮПАСС предоставя достъп до Услугите на URBOPay срещу заплащане на такса, посочена в търговския договор с Клиента и в зависимост от избрания начин на събиране на средствата (чрез използване на платежните канали и сметки на ЮПАСС или използване на собствени платежни сметки).

4.2. При използване на собствени платежни сметки и терминали, Доставчикът удържа автоматично всички договорени такси за транзакции и обработка на плащанията, без приспадане, прихващане или забавяне.

4.3. Всички такси към ЮПАСС, свързани с обработването на плащанията се изплащат:

 • При използването на собствени платежни сметки и терминали, Клиентът изплаща договорената такса към ЮПАСС на база предоставен протокол за извършени плащания и издаден счетоводен документ, фактура.
 • При използването на платежни акаунти и терминали на ЮПАСС, Клиентът заплаща дължимите такси и комисионни на база предоставен от ЮПАСС протокол за извършени резервации и плащания и заедно с надлежно издаден счетоводен документ, фактура, като сумата за тези такси се удържа от постъпленията на Клиента.

4.4. Освен ако не е договорено друго, ЮПАСС изплаща заплатените суми към своите Клиенти по следния начин:

 • За изминали събития, активности, атракции и други услуги, предоставяни от Клиента – между 1-во и 10-то число на календарния месец, следващ месеца, в който е реализирана услугата. Всички суми се заплащат след одобрение на протокола от страна на Клиента
 • За ваучери с период на ползване над 1 месец, както и постъпления от онлайн събития/услуги, които не подлежат на връщане, между 1-во и 10-то число на календарния месец, следващ месеца, в който са постъпили плащанията.
 • Всички суми се заплащат след одобрение на приемо- предавателен протокол от страна на Клиента. Протоколът се изпраща от ЮПАСС заедно с фактура за приспадната комисионна.

4.5. Всички плащания от ЮПАСС се извършват по банковата сметка и съгласно търговската и юридическа информация, посочена в договора между двете страни. Клиентът е длъжен да при промяна на някое от горните обстоятелства, да уведоми незабавно ЮПАСС. ЮПАСС не носи отговорност за грешки в преводите към Клиенти, които са настъпили в резултат на промени е банковата сметка, за които не е уведомен.

4.6. Всички анулации и връщане на средства към Крайните потребители, които трябва да бъдат направени след изплащане на постъпленията към Клиента, които се отнасят за услугата или събитието, за което се изисква анулация, се правят от и за сметка на Клиента. Анулациите, направени в периода, преди изплащане на постъпленията се извършват от ЮПАСС, след писмено потвърждение от клиента и се описват в протокола към Клиента.

 1. Данъчни и счетоводни задължения

5.1. Клиентът носи единствена и изключителна отговорност за определяне на данъците, ако има такива, които се прилагат за продажбата на неговите стоки и услуги и/или плащанията, които получава във връзка с използването на URBOPay (данъци). ЮПАСС не носи никаква отговорност за изчисляването, събирането, докладването или превеждането на  данъчни задължения към правилния данъчен орган, към който Клиентът е длъжен да се отчита.

5.2. ЮПАСС има правото да използва информацията от транзакциите на своите Клиенти, чиито плащания са минали през платежните сметки и терминали на Компанията за изготвяне на свои справки и отчети към данъчни и други институции.

5.3. ЮПАСС предоставя на Клиента единствено технология, като не е доставчик на услугата/събитието. Като такъв, ЮПАСС няма право да издава фактури и/или други счетоводни документи към крайните потребители. Издаването на счетоводен документ към крайните потребители о отговорност единствено и само на Бизнес клиента, като доставчик на съответната услуга/събитие.

 

Научи първи за най-новите тенденции в твоя бранш

Запиши се за нашия имейл бюлетин

Партньори