Общи условия за ползване на клиентско
мобилно приложение URBO Parking

Настоящите общи условия уреждат отношенията с крайните потребители във връзка с използването на клиентско мобилно приложение URBO Parking, както и осигуряването на възможност за електронно заплащане на платено паркиране в градски зони чрез допълнителни канали на други доставчици, в т.ч. национален Viber канал „CityGate“, Viber канал на Център за градска мобилност АД и клиентско мобилно приложение Sofia Plus.

 1. Общи положения. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия, използваните термини имат следното значение:

„ЮПАСС АД“, с ЕИК 207327088, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1124, ул. “Добромир Хриз” № 3 (включително и от неговите клонове и представителства, наричани заедно ЮПАСС), е дружество, което осигурява за свои потребители и чрез свои партньори, разпространението на електронни талони за паркиране и други паркинг услуги, предоставяни от Паркинг оператори на територията на България, с които дружеството има договор за разпространение на съответната услуга.

„Паркинг оператор“ е дружество доставчик на услуги, което отдава срещу заплащане места за платено почасово паркиране на моторни превозни средства, в зоните (вкл. публични зони от тип „синя“, „зелена“ зона), обособени от съответната община/населено място на територията на България.

Приложение/Клиентско приложение е приложен софтуер, с търговско наименование URBO Parking, са електронни канали на ЮПАСС АД, които Крайните потребители достъпват чрез мобилно приложение за смартустройства с операционна система Андроид или iOS.

ЮПАСС АД оперира и като технологичен партньор на компании, предоставяйки технологична връзка и възможност за заплащане на места за платено почасово паркиране чрез Viber мобилно приложение, Viber канал и други мобилни приложения за смартустройства с операционна система Андроид или iOS. Всички канали, изброени по-горе, за удобство в настоящите Общи условия могат да бъдат срещани по-долу с общото наименование „Приложението“;

Услуги/те са закупуването на електронен талон или предплатен ваучер в зони за почасово платено паркиране в населено място, достъпно в Приложението, за паркоместа, управлявани от съответен Паркинг оператор, посредством Приложението или Viber канала, а в конкретни населени места, за които е осигурена допълнителна функционалност, също проверка и заплащане на принудителна административна мярка с техническо средство тип скоба;

Краен потребител/Крайни потребители са местни или чуждестранни физически лица, които използват Приложението и/или Viber канала и са сключили договор с ЮПАСС АД за ползването му чрез съгласието си с настоящите Общи условия и завършване на регистрация на потребителския си профил;

Общи условия означава настоящите общи условия за ползване на Клиентското приложение и Viber канал;

Метод на плащане е средство за подаване от Краен потребител чрез Приложението и/или Viber канала на заявки за извършване на плащания, предоставяни от ЮПАСС АД и доставчици на услуги;

 1. Потребителски профил
 2. За използване на Услугите чрез Приложението и/или Viber канал е необходимо Крайният потребител да свали и инсталира приложението на своето смарт устройство от онлайн магазини GooglePlay или Apple Store, респективно – да свали и инсталира приложението Viber на своето смарт устройство, след което да се регистрира – като създаде потребителски профил.
 3. Създаването на потребителския профил става лично от Крайния потребител. Регистрации от името на друго лице, независимо с или без пълномощно, не се допуска.
 4. Създаването на потребителски профил се извършва чрез въвеждане на данни в Клиентското приложение или специално създаден портал. Данните, които се предоставят от Крайните потребители при регистрация, включват:
 • Собствено и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Телефон
 • Парола
 1. С маркиране на отметка в полето “Запознат съм и приемам Общите условия за ползване на клиентско мобилно приложение и Viber канал потребителят декларира своето съгласие да бъде обвързан от настоящото споразумение и всички негови приложения, съставляващи неразделна част от него, като се задължава да ги спазва при условията на действащото законодателство. Всеки краен потребител следва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия преди да се съгласи с тях и да продължи процеса по регистрация и ползване. Ако потребителят не е съгласен с Общите условия, той не следва да продължава напред.
 2. За функционирането на Приложението и/или Viber канала е необходимо потребителят да предостави данни за регистрационния номер на превозното средство, за което желае да ползва услугите, като за удобство на потребителя и визуализиране на зоната, в която се намира, Приложението може да изисква разрешаване на данни за местоположение на смарт устройството; За свое удобство потребителят може да съхрани детайли за моторното превозно средство, като отбележи също опционално, тип превозно средство и други.
 3. След създаване на потребителски профил, Крайният потребител може да ползва Услугите, като е длъжен да спазва настоящите Общи условия и всички указания, посочени в Приложението.
 4. Създаденият потребителски профил е личен и може да се ползва само от Крайния потребител, който го е създал. Броят на потребителските профили на един Краен потребител може да бъде ограничен по преценка на ЮПАСС АД.
 5. С оглед гарантиране на сигурността на личните данни на Крайния потребител, както и с цел избягване на нарушения на настоящите Общи условия, е възможно да се активира механизъм с въвеждане на допълнителен ПИН код за достъп до Приложението по преценка на ЮПАСС АД.
 6. ЮПАСС АД не отговаря за неверни или неправилно посочени данни. Корекция на вече посочен имейл адрес се допуска чрез редакция на потребителския профил в Приложението и след одобрение и повторна верификация от ЮПАСС АД.
 7. В случай на забравена парола Крайният потребител може да избере нова парола, като въведе имейла от потребителския си профил в Приложението и отвори връзката, посочена в автоматично изпратеното на този имейл писмо.
 8. Крайните потребители могат по свое желание да закрият своя потребителски профил като използват опцията за „Изтриване на профил“ в приложението или изпратят от имейла на съответния потребителски профил съобщение с текст: „изтрий профил“ на имейл адрес support@com.
 9. При закриване на потребителския профил потребителя заявява изрично желанието си да му бъде възстановен остатъка по депозит, ако има такъв по банков път на имейл на адрес support@urbostudio.com.
 10. След закриване на потребителския профил, ЮПАСС АД може, по своя преценка за необходимост и време, да ограничи създаването на нов потребителски профил на същия Краен потребител.
 • Плащания чрез Мобилното приложение или Viber канала

Чрез Приложението и/или Viber канала Крайният потребител може да заплаща услуги, предоставяни от съответните доставчици на услуги. Цените на услугите са съгласно Тарифата на съответния Паркинг оператор/община.

 1. Крайният потребител може да извършва плащания за услугите посредством Мобилното приложение и/или Viber канала чрез неприсъствено плащане с банкови карти, носещи търговските знаци на Maestro, MasterCard, VISA, издадени в България или чужбина и при поискване от издателя на картата – допълнително задълбочено установяване на идентичност чрез програмите на Visa и Mastercard с наименование Verified by Visa и MasterCard Secure Code.
 2. Плащанията се приемат в съответствие със Закона за електронната търговия, като се използват услугите на Първа инвестиционна банка АД и Банка ДСК АД (Банките) за обработване на плащания. Банките са банкови институции, регистрирани в България, които се подчиняват на правото на България и ЕС. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия (приемане на плащания чрез банкови карти) и Правилата за поверителност на Банка ДСК АД, може да направите това на уебсайта на Банка ДСК АД (www.dskbank.bg). В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на Първа инвестиционна банка АД, може да направите това на уебсайта на Банката (fibank.bg).
  • За извършване на плащането Крайният потребител е необходимо да въведе данни за банковата карта, с която иска да извърши плащането – номер, валидност, име на картодържателя и CVV2/CVC2 код. Данните за банковата карта се въвеждат на страница на Банката, като се осигурява криптиран канал за комуникация между Крайния потребител и Банката.
  • При улеснение на потребителя при бъдещи плащания, при извършване на първоначално или последващо плащане Крайният потребител може да регистрира банковата карта за извършване на бъдещи плащания с нея (one click payment) . Потребителят може да добави повече от една своя платежна карта към профила си. Потребителят има възможност да премахва банкови карти по всяко време.
  • ЮПАСС АД, служители на компанията и/или нейни представители нямат достъп до съдържанието на данните за банкова карта обменящи се между картодържателя и Банката, по време на плащане чрез банкова карта и по време на процеса на проверка за автентичност, независимо от това, че плащането се реализира чрез Приложението и/или Viber канала.
  • ЮПАСС АД не носи отговорност за неправомерно използвани банкови карти от трети лица и/или некоректно подадени данни.
  • За улеснение на Крайния потребител и избягване на често въвеждане на детайли за банкова карта, Приложението на ЮПАСС АД предоставя възможност на потребителя да зареди чрез банковата си карта предплатен депозит/ваучер за избрана от потребителя сума (да закупи ваучер), като използва остатъците по ваучера за последващо заплащане на услугите за паркиране, достъпни в Мобилното приложение и/или Viber канала. Приложението предоставя на потребителя информация в реално време за остатъчната сума по ваучера, която може да бъде използвана от него за заплащане на услугите.
 3. Съгласието за извършване на плащане за избраната услуга не може да бъде оттеглено от Крайния потребител след избиране на Метод за плащане и заявяване на плащане чрез Приложението и/или Viber канала. Заявените чрез Приложението или Viber канала плащания се считат за потвърдени от Крайния потребител и се приемат за обработване съобразно избрания Метод за плащане.
 4. Крайният потребител носи отговорност за опазване поверителността на своите пароли за достъп, идентификация, опериране и разплащане със смартустройството, Приложението и/или Viber канала, като е изцяло отговорен и поема риска от всякакви щети, възникнали за него, за ЮПАСС АД или трети страни, поради неправомерно ползване на неговата парола за достъп до Приложението и/или Viber канала или други средства за достъп и идентификация до Приложението и/или Viber канала, с които се потвърждава извършването на вход и/или плащания.
 5. Възможно е чрез Приложението и/или Viber канала да бъдат приемани плащания и чрез други Методи за плащане, като Крайните потребители ще бъдат своевременно уведомени за промяната.
 6. Таксите за използване на Методите на плащане се определят от съответните издатели на банкови карти. ЮПАСС АД не носят отговорност за таксите, начислени от издателите на банкови карти, свързани с използване на Методите на плащане. ЮПАСС АД не начислява допълнителни такси за заплащане на предоставените услуги.
 7. Услуги, достъпни чрез Мобилното приложение или Viber канала
 8. Чрез Клиентското приложение и/или Viber канала Крайните потребители могат електронно да заявяват, плащат и използват услуги, предоставяни от дружества (Паркинг оператори), сключили договор с ЮПАСС АД.
 9. Чрез Приложението и/или Viber канала се предоставя списък на услуги, които могат да се заплащат и използват чрез Приложението и/или Viber канала, както и информация, съдържаща описание за същността им, цени (включително всички съпътстващи такси) и друга информация, ако такава се изисква от приложимата нормативна уредба или е в помощ на Крайните потребители.
 10. В случай че се започне начисляване на допълнителни такси за предоставяне на Услугите чрез Приложението и/или Viber канала, Крайните потребители ще бъдат предварително информирани за приложимите такси и стойности.
 11. Освен ако не е обявено друго, заявената Услуга се обработва в момента на заявяване.
 12. Някои Услуги може изцяло или отчасти да не са налични поради технически или други причини. ЮПАСС АД ще положи грижи да информира Крайните потребители при такива случаи и ще положи усилия за възстановяване на наличността на Услугите.
 13. Крайният потребител може чрез Приложението да регистрира детайли за едно или повече от едно моторно превозно средство, както и да редактира данните за тях. За изпълнение на заявена от потребителя услуга ЮПАСС предоставя данни за регистрационен номер на превозното средство на Паркинг оператора, доставящ паркинг услугата. При запазване на детайли за повече от едно моторно превозно средство, Потребителят е длъжен да се увери при заплащане, че е избрал регистрационни номер на автомобила, за който иска да плати зона. ЮПАСС не носи отговорност при заплащане на зона за друго превозно средство.
 14. Крайният потребител има възможност да избере населеното място и зоната, за която да заплати паркинг услуга, или да разреши на мобилното приложение или Viber канала достъп до услуги за позициониране на смартустройството си, като по този начин Приложението чрез GPS позициониране да предложи населеното място и зоната, за която да бъде заплатено паркиране. При предложено от Приложението позициониране за населено място/зона, потребителят следва да се увери сам и да потвърди, че предложената зона съответства на тази, в която е паркирано неговото МПС, включително ако същото се намира близо до гранични рамки на различни паркинг зони. ЮПАСС не носи отговорност, ако потребителят е заплатил паркинг услуга за населено място или зона, която е различна от тази, в която е паркирано моторното превозно средство.
 15. Потребителят може да избере как да заплати услугата – чрез предплатена сума от ваучера си в Приложението или чрез банковата си карта. При първоначалното съхраняване на банкова карта, потребителят е необходимо да въведе съответстващия CVV/CVC код за картата, както и да се идентифицира пред своята банка издател и с уговореното с нея средство за задълбочено установяване на самоличност в среда на електронна търговия.
 16. При успешно заплатена услуга ЮПАСС нотифицира в реално време съответния паркинг оператор.
 17. В случаите, в които се налага връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, с която е платено в срок от 5 до 7 работни дни от изпращане на заявката към съответната Банка, обработила плащането. В краен случай, е възможно възстановяване на сумата чрез зареждана на ваучер в профила на клиента, който да бъде използван в бъдеще.
 18. Отговорност
 19. ЮПАСС, неговите партньори и Крайните потребители носят отговорност за всички виновно причинени вреди, които са в резултат от собственото им противоправно поведение и/или в нарушение на разпоредбите по реда на Общите условия.
 20. ЮПАСС и неговите партньори не носят отговорност при:
  • Вреди, причинени върху електронни мобилни или други устройства, свързани с неправилно ползване на Приложението и/или Viber канала;
  • Разкриване на данните за достъп на трети лица и/или използване на потребителски профил от друго лице;
  • Вреди, произтичащи от предоставени неверни или неточни данни от страна на Крайните потребители;
  • Прекъсване или влошаване качеството на Услугата, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;
  • Прекъсване или ограничаване на възможността за ползване на Приложението и/или Viber канала и/или предоставяните чрез него Услуги, ако това се дължи на техническа неизправност на смартустройството и/или на липса или ограничена свързаност до интернет на устройството, което ползва Крайният потребител;
  • Прекъсване или ограничаване на възможността за използване на Методите за плащане, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;
  • Неправомерни действия на трети страни, свързани с предоставяне на Методите за плащане;
  • Вреди, надхвърлящи стойността на използваните от Крайния потребител Услуги;
  • Неизползвани услуги при закриване на потребителски профил, освен в случаите, в които потребителя е изпратил имейл на support@urbostudio.com с искане за възстановяване на неизползваният депозит.
 21. Крайният потребител отговаря за причинените вреди на ЮПАСС АД, които са с пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия или указанията, достъпни чрез Приложението и/или Viber канала и други канали за информиране.
 22. ЮПАСС АД отговарят за причинените вреди на Крайните потребители, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията им по Общите условия и Политиките за поверителност, свързани с Приложението и/или Viber канала.
 23. Кореспонденция. Жалби и сигнали
 24. Крайните потребители могат да ползват следните канали за кореспонденция във връзка с проблеми с Услугите, както и за подаване на жалби и сигнали:

35.1. На електронна поща с адрес – support@urbostudio.com

35.2. През контактната форма, разположена в секция About Us/Contact Us на мобилното приложение

35.3. Изпратените по някой от електронна поща предложения, жалби и сигнали се разглеждат и решават в срок до един месец от получаването им, като съответният Краен потребител се информира писмено за резултата.

 1. Писмената форма за кореспонденция се счита за спазена, ако се използват електронни съобщения, включително и съобщения чрез Приложението и/или Viber канала. Потвърждаването на действия от страна на Краен потребител чрез въвеждане на паролата се счита за поставяне на саморъчен подпис от страна на същия.
 2. В случай на неудовлетворителен отговор или в случай на неразрешен спор между страните, те следва да разрешат въпроса чрез преговори и взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, неразрешени спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния съд в гр. София.
 • Други разпоредби
 1. Всички права на интелектуална собственост, които са възникнали или могат да възникнат върху Приложението и/или Viber канала, включително, но не само програмен код, търговски марки, графичен дизайн, ноу хау, лицензи, права върху техническа информация и документация, авторски права върху софтуер, програмен код и/или бази данни, са изключителна собственост на ЮПАСС АД. Крайният потребител няма право да използва Приложението и/или Viber канала по начин и за цели, нарушаващи права на интелектуалната собственост или друго приложимо право.
 2. ЮПАСС АД си запазва правото в случай на съмнение за нарушения на настоящите Общи условия или ползване на Приложението и/или Viber канала за постигане на непозволени цели или в нарушение на приложимата нормативна уредба, да ограничат временно или за постоянно достъпа на Краен потребител до Приложението и/или Viber канала и/или до някоя или всички Услуги. В случай на злоупотреби могат да бъдат блокирани всички налични услуги в потребителския профил на Крайния потребител и/или да се закрие съответният потребителски профил. Тези действия не ограничават или изключват възможността за търсене на други форми на отговорност съгласно приложимото право.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни след уведомление на Крайните потребители. Всяко изменение влиза в сила незабавно след датата на публикуването, освен в случаите, когато изрично е посочен друг момент. Крайните потребители следва да изразят съгласие с променените Общи условия, за да имат те сила спрямо тях. В случай на несъгласие, може да бъде преустановено предоставянето на някоя или всички Услуги на съответния Краен потребител и/или да бъде закрит потребителският профил на съответния Краен потребител.
 4. С използването на Приложението и/или Viber канала за някоя от Услугите, Крайният потребител потвърждава, че е съгласен и ще спазва всички разпоредби на настоящите Общи условия и приложимата нормативна уредба.
 5. С използването на Приложението и/или Viber канала, Крайният потребител потвърждава, че предоставените лични данни са негови и не злоупотребява с лични данни на трети лица.
 6. По отношение прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, включително за неуредените въпроси, се прилага действащото българското законодателство.

Версия: 1.2.

Дата на приемане: 05/02/2018

Дата на последна актуализация: 26/01/2022

Научи първи за най-новите тенденции в твоя бранш

Запиши се за нашия имейл бюлетин

Партньори